?

Log in

Вересневе літо - Діогенів піфос [entries|archive|friends|userinfo]
diogenis

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Вересневе літо [Sep. 23rd, 2011|12:57 am]
diogenis
[Tags|, ]
[Current Mood |satisfiedsatisfied]

Одначе, як приємно, коли літо закінчується разом із вереснем, а не за календарем! Як мінімум, це компенсувало той клятий холодний дощовий серпень. Останні ж дні були просто чудові. І, судячи з прогнозу погоди, літо таки закінчилося. Зустрічайте осінь.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: diversey_ua
2011-09-23 10:02 am (UTC)
все вірно, якраз астрономічне літо і закінчується
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: diogenis
2011-09-24 02:58 pm (UTC)
Гм, а я нічого не знав про астрономічне літо. Хоча все так просто. І картинка «літо» в ківіпедії гарна:

(Reply) (Parent) (Thread)